Calculadora FreelanceCalculadora Freelance por Calculadora freelance en castellano Calculadora freelance en Gallego Calculadora freelance en euskera Calculadora freelance en catalán Contacte | Facebook

Saps quant cobrar per la teva hora com a freelance?

Calculadora online que serveix per conèixer el preu de l’hora d’un autònom a Catalunya.

Enfocat a dissenyadors gràfics, dissenyadors web, programadors, traductors, community managers ...

Amb una jornada laboral d’ hores i dies a la setmana.

Eina orientativa. Impostos NO inclosos.

Respon a aquestes senzilles preguntes per esbrinar-ho:

Sou

Quant t’agradaria guanyar al mes? Posa’t un sou realista

Vacances

Apart dels caps de setmana, ¿quants dies lliures vols tenir a l’any?

imprevists

Quants dies preveus que seran per enfermetat o imprevists a l’any?

Reunions

Quin percentatge del teu temps hi dediques a reunions, pressupostos, vendes, etc.?

Despeses

Quines són les teves despeses mensuals fixes? Lloguer, serveis, Autònoms...

Total:{{data.fijosMensuales()}}

Quin benefici vols tenir? Emergències, jubilació, etc...

La teva hora de feina val:

{{data.horaDiseno() | currency}}

Necessites facturar {{data.ventaMensual() | currency}} al mes per ser rendible.

Per tal de calcular el preu per hora d’un salari de: {{data.salario | currency}} fem el següent:

 1. Calculem el teu sou brut anual:

  Sou mensual × 12 mesos

  {{data.salario | currency}} × 12 = {{data.salarioAnual() | currency}}

 2. Trobem el preu bàsic per hora:

  Sou anual ÷ {{data.horasPosibles() | number}} hores possibles ({{data.horario | number}} hores × {{data.diassemana | number}} dies × {{conf.semanas | number}} setmanes)

  {{data.salarioAnual()| currency}} ÷ {{data.horasPosibles()| number}} = {{data.costoBasico() | currency}}

 3. Sumem el preu de les hores que no treballaràs:

  {{data.diasFeriados | number}} dies festius × {{data.horario | number}} hs. = {{data.horasFeriados() | number}} hs. +

  {{data.diasVacaciones | number}} dies de vacances × {{data.horario | number}} = {{data.horasVacaciones() | number}} hs. +

  {{data.diasIncapacidad | number}} dies d’incapacitat × {{data.horario | number}} hs. = {{data.horasIncapacidad() | number}} hs.

  {{data.horasNoPosibles() | number}} hs. × {{data.costoBasico() | currency}} de cost bàsic = {{data.costoNoPosibles() | currency}}

 4. Calculem el valor del temps que hi dediques a pressupostos, reunions, vendes, formació... (temps administratiu):

  {{data.porcentajeAdmin | number}}% ({{data.horasPosibles() | number}} hs. possibles - {{data.horasNoPosibles() | number}} hores que no treballaràs) × {{data.costoBasico() | currency}} cost bàsic.

  {{data.porcentajeAdmin | number}}% × {{data.horasEfectivas() | number}} hs. × {{data.costoBasico() | currency}} = {{data.costoAdmin() | currency}}

 5. Calculem el total de les teves despeses fixes:

  Lloguer mensual: {{data.rentaMensual | currency}} +

  Serveis mensuals: {{data.serviciosMensual | currency }} +

  Autònoms mensual: {{data.papeleriaMensual | currency}} +

  Altres despeses fixes mensuals: {{data.otrosMensual | currency}}

  Despeses fixes mensuals {{data.fijosMensuales() | currency}} × {{conf.meses | number}} mesos = {{data.fijosAnuales()| currency}} fixes anuals

 6. Sumem el valor de les hores que no treballes més el valor del temps d’administració i el de les despeses fixes per obtenir el preu extra anual per la teva feina.

  {{data.costoNoPosibles() | currency}} + {{data.costoAdmin() | currency}} + {{data.fijosAnuales()| currency}} = {{data.costoExtraAnual() | currency}} de preu extra anual

 7. Ara calculem el que guanyaràs a l’any:

  {{data.horasPosibles() | number}} hs. possibles a l’any - {{data.horasNoPosibles() | number}} hs. de vacances, festius i incapacitat - {{data.horasAdmin() | number}} hs. de reunions i pressupostos × {{data.costoBasico() | currency}} cost bàsic

  {{data.horasVendibles() | number}} hores de feina × {{data.costoBasico() | currency }} = {{data.gananciaAnual() | currency}} de benefici anual.

 8. Calculem el percentatge de rendibilitat dividint el cost entre el benefici:

  {{data.costoExtraAnual() | currency}} ÷ {{data.gananciaAnual() | currency}} = {{data.porcentajeRentabilidad() | number}}%

 9. Per acabar, per calcular l’hora de feina hi sumem el percentatge de rendibilitat i el percentatge de benefici desitjat al nostre preu bàsic:

  {{data.costoBasico()| currency}} + {{data.costoBasico()| currency}} × {{data.porcentajeRentabilidad() | number}}% + {{data.costoBasico() | currency}} × {{data.porcentajeUtilidad | number}}% = {{data.horaDiseno() | currency}} per hora de feina.


Comprova tot el procediment aquí


Deixa un comentari i et respondré encantada: